مقداد نوپور پائین رودپشتی

meghdad.nopoor [at] gmail.com
مقداد نوپور پائین رودپشتی

کارشناس مهندسی نقشه برداری(فتوگرامتری)
استاد خلبان پهپاد
مدرس نقشه برداری با پهپاد در کشور از سال 1396
مشاور سازمان ها و شرکت های مهندسین مشاور نقشه برداری

مدرک معلم خلبانی پهپاد

مشخصات

نام
مقداد
نام خانوادگی
نوپور پائین رودپشتی
Email
meghdad.nopoor [at] gmail.com

مدرس دوره های

خلبان عمومی کنترل پهپاد
دوره یکپارچه تجاری : نقشه برداری هوایی
مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین