گواهی نامه ها و مجوزهای فعالیت

پروانه فعالیت مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد 

پروانه فعالیت مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد 

پیوست پروانه فعالیت مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد 

پیوست پروانه فعالیت مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد 

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت )

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت )

گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ ( سیستم مدیریت مراکز آموزشی )

گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ ( سیستم مدیریت مراکز آموزشی )

پروانه صنفی فروش پرنده هدایت پذیر از دور

 

 

مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین