مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی = چارچوب اخلاقی اشخاص

در سراسر جهان، شرکت‌های بسیاری هستند که تمایل به توسعه پایدار داشته و علاوه بر حرکت در جهت توسعه اقتصادی،  رویکردهای بسیاری را در حوزه مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازی انجام می دهند.طبق تعریف مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهند که در آن فعالیت می کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند، و در نتیجه فرایندها و رویه های بهتری را درون سازمان خود، جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.
بر این اساس در شرکت کارا آمایش نارین کاسپین برای عمل به مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای انتظارات جامعه، فعالیت های زیر برنامه ریزی و اجرا می شوند. این فعالیت ها در ۳ سر فصل اصلی عملکرد اجتماعی، عملکرد اقتصادی و عملکرد محیط زیست تعریف شده اند.

کارا آمایش نارین کاسپین