محل و نحوه برگزاری دوره ها

شرایط برگزاری دوره های آموزشی

اطلاعیه 1400/09/09 206

به اطلاع کلیه دانش پذیران و متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی می رساند ، حسب تکلیف قانونی مشخص شده جهت کلیه مراکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد های غیرنظامی ، کلیه دوره های آموزشی این مرکز مطابق با آخرین ویرایش نظام نامه آموزشی این مجموعه و بر اساس سرفصل های درج شده ، شامل 12 ساعت آموزش تئوری و 16 ساعت آموزش عملی ( شبیه ساز - پرواز عملی ) در محل دفتر مرکزی این شرکت و باند پرواز محلی معرفی شده انجام می پذیرد.
این قانون جهت تمام یکاربران و متقاضیان صدق نموده و دارای موارد استثنا نخواهد بود.

enter_your_comment
کارا آمایش نارین کاسپین